Betingelser

Almindelige betingelser for særtransporter og kranarbejde.

Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som køber, og den, der præsterer de rekvirerede ydelser betegnes som sælger. ”Offentlig vej” betegner i det følgende offentlig vej i henhold til færdselslovgivningens bestemmelser. ”Arbejdsplads” betegner i det følgende det sted, hvor arbejdsopgaven udføres med mindre arbejdsopgaven er transport. Hvis arbejdspladsen er på offentlig vej defineres den fortsat som arbejdsplads i henhold til disse bestemmelser.

Afvigelser fra nærværende betingelser er kun gældende, hvis de er skriftligt vedtaget mellem parterne for den enkelte opgave.Alle transporter udføres i henhold til CMR-loven (Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler af 9. september 1986), med de ændringer, der følger af disse Almindelige Betingelser.Nærværende Almindelige Betingelser er også gældende i forbrugerkøb med de begrænsninger, der følger af ufravigelige lovbestemmelser

Sælger er ansvarlig for transporten/løfteopgaven med de begrænsninger, der følger af nedenstående.Sælger er herunder ansvarlig for, at de fornødne tilladelser til transport ad offentlig vej indhentes hos de relevante offentlige myndigheder før transportens udførelse. Kan tilladelse ikke udstedes af myndigheden eller tilbagekaldes en tilladelse af myndigheden uden skyld fra sælgers side bortfalder aftalen i sin helhed. Sælger skal uden ugrundet ophold give køber skriftlig meddelelse herom.Køber er endvidere forpligtet til at sikre, at sælgers materiel lovligt kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige adgangsveje og opstilles på bæredygtig grund. Køber er endvidere ansvarlig for, at alle ydelser, såsom afspærringer, kørevej/pladser m.m. på arbejdspladsen er konstrueret og opstillet i lovlig og forsvarlig stand. Sælger skal følge købers anvisninger i henhold til ovenstående.

Køber bærer dermed ansvaret over for sælger og tredjemand for skader på ting, personer og materiel som følger af forkerte anvisninger om løft, holdbarhed af udleveret løftegrej, vægtangivelser eller urigtige oplysninger om underlagets bæreevne, utilstrækkelige eller manglende løfteøjer, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes. Herunder bærer køber risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v., med mindre køber har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse.

Køber er ansvarlig for rettidige anmeldelser til – samt fremskaffelse af – andre relevante tilladelser fra offentlige myndigheder for så vidt angår arbejde som skal udføres af sælger eller ved brug af sælgers materiel på arbejdspladsen. Kan de nødvendige tilladelser ikke udstedes af myndigheden bortfalder aftalen i sin helhed. Køber skal uden ugrundet ophold give sælger skriftlig meddelelse herom.

Køber må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det benyttede materiel udnyttes ud over dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom køber, hvor denne eller dennes ansatte deltager i udførelsen af dele af arbejdsopgaverne, er ansvarlig for, at disse udføres i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser.

Køber er ansvarlig for, at besørge velfærdsforanstaltninger for sælgers mandskab på arbejdspladsen i henhold til arbejdsmiljølovgivningens regler.

Ved købers overtrædelse af de ovenfor nævnte regler forbeholder sælger sig ret til at fakturere afholdte udgifter til skurpenge, bod og bøder m.m.

Sælger er kun ansvarlig for forsinkelser, bortkomst eller skade på godset som skyldes fejl eller forsømmelse hos sælger eller det af denne antagne mandskab.

Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader uanset om sådanne tab måtte kunne henføres til sælger, sælgers ansatte eller sælgers materiel. Dette gælder eksempelvis også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig.

Sælger brandforsikrer materiellet for egen regning. Derudover har sælger tegnet erhvervsansvarsforsikring mod det det ansvar som køber ifølge dansk ret måtte ifalde for skadetilføjelse på tredjemand eller dennes ejendom.

Erstatningen dækker for de ved én og samme hændelse forårsagede skader med indtil 2 mio. kr. for tingskade og 5 mio. kr. for personskade. Sælger påtager sig intet ansvar og ingen risiko ud over dette beløb, hvorfor det påhviler køber, hvis ansvar og risiko overstiger dette beløb at tegne supplerende forsikring.

Hvis sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs for ethvert ansvar som går ud over det, køber i henhold til nærværende betingelser kunne gøre gældende mod sælger.​

Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordrer er eksklusive merværdiafgift (moms). Prisberegningen sker på baggrund af de på tilbudsdagen gældende lønninger, fragter og takster m.m.

Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysninger er maksimalt gældende i 30 dage fra datoen for afgivelse af tilbuddet, med mindre andet er aftalt og angives altid med forbehold for, at sælger kan disponere materiellet til anden side før bindende accept er modtaget fra køber.

For bekræftede ordrer tages forbehold for prisforhøjelser, der skyldes dokumenterede ændringer i offentlige skatter og afgifter, samt andre ekstraordinære, udefra kommende omkost­ningsstigninger, som pålægges sælger.

Med mindre andet er aftalt skal betaling ske 15 dage fra fakturadato. Ved betaling herefter beregnes rente med 7 % p.a. plus den til enhver tid gælden diskonto fra fakturadato og til betaling sker.

Køber er ikke på noget tidspunkt berettiget til at modregne erstatningskrav eller andre fordringer på sælger i fragten eller andre sælger tilhørende tilgodehavender.

Købers eventuelle indsigelser vedrørende det udførte arbejde skal indgives skriftligt til sælger. Ved synlige mangler skal indsigelsen indgives straks. I andre tilfælde uden ugrundet ophold og inden 7 dage efter at arbejdet er udført. Samtlige krav mod sælger forældes endeligt efter et år ifølge de regler, der nærmere fremgår af CMR-lovens § 41.

Sælgers ansvar for manko, beskadigelse eller forsinkelse af godset kan ikke overstige 8,33 SDR pr. kg manglende, beskadiget eller forsinket gods. Ansvaret for forsinkelse kan dog aldrig overstige fragtbeløbet med mindre andet er særskilt aftalt.

Sælger har ret til at afbryde aftalen uden varsel, herunder annullere aftaler til senere udførelse og i tilfælde af købers konkurs eller betalingsstandsning at frigøre og afhente materiellet for købers regning, hvis de i nærværende betingelser anførte forpligtelser ikke overholdes af køber eller hvis betaling ikke indgår rettidigt. I så tilfælde kan sælger ved egen foranstaltning fjerne sit materiel fra arbejdspladsen og alle udgifter herved skal betales af køber.

Køber har ret til at opsige aftalen med 4 ugers varsel med mindre andet er anført i aftalen.

I tilfælde af en parts væsentlige misligholdelse af aftalen kan parten vælge enten at hæve eller fastholde aftalen. Parten har yderligere mulighed for at kræve erstatning i henhold til gældende dansk ret.

Erstatningskrav berører ikke sælgers krav på andre ydelser i henhold til fragtaftalen.

Sælger har krav på betaling af ventetid, når tiden til opgaven overskrider den tid, der må anses for normal og rimelig for den pågældende destination, godstype, tidspunkt for på- og aflæsning og særlige forhold i øvrigt.

For ventetid, der opstår i forbindelse med opgaven i øvrigt, vil sælger, såfremt ventetiden ikke skyldes fejl eller forsømmelse fra dennes side, kunne kræve erstatning herfor, efter principperne i CMR-lovens § 21.

Alle tvister, der udspringer af aftaler indgået under disse almindelige betingelser behandles efter dansk ret ved sælgers værneting.

Køber er forpligtet til at give sælger fuldstændige oplysninger om det gods, der skal håndteres i forbindelse med opgaven. Oplysningerne skal gives rettidigt således at sælger har mulighed for at skaffe de fornødne tilladelser.​​

Sælger har panteret for gods, som er under sælgers kontrol, dels for alle på godset hvilende omkostninger dels for samtlige sælgers øvrige fordringer på køber. Bortkommer eller ødelægges godset, har sælger tilsvarende ret over erstatningsbeløb fra forsikringsselskaber eller andre. Betales sælgers forfaldne fordringer ikke ved forfald, er sælger berettiget til at sælge så meget af godset, at de samlede fordringer inklusive omkostninger dækkes.